#PRIPOJME

Logo CRA

CRA #Pravidla veřejné soutěže

Vyhlašovatel:

 • České Radiokomunikace a. s.

se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov

 • IČO: 24738875

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505

(dále jen „Vyhlašovatel“ či „CRA“)

Kontaktní osoba Vyhlašovatele,  na kterou mohou být směrovány veškeré žádosti o informace týkající se pravidel a podmínek Soutěže a kterou lze kontaktovat i v jiných záležitostech týkajících se Soutěže:

 • Ing. Mgr. Anna Tůmová
 • Tel.:     +420 242 417 128
 • Mobil: +420 608 147 650
 • E-mail: a.tumova@cra.cz

Preambule:

O SPOLEČNOSTI CRA
CRA je, mimo jiné, poskytovatelem televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje poskytování služeb v co nejlepší kvalitě.

1. TÉMA SOUTĚŽE

CRA vyhlašuje soutěž zejména pro studenty a absolventy, případně společnosti a start-upy (dále jen “Soutěžitelé”) na téma:

CZECH IoT SUMMER JAM 2017

(dále jen „Soutěž“)

s důrazem na nalezení nejlepší aplikace a „use casu“ pro budoucí využití LPWAN sítě internetu věcí založené na technologii LoRa.

2. PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem Soutěže je vytvoření prototypu aplikace pro CRA, která bude zpracovávat  data ze senzorů přenášených pomocí technologie LoRa. Senzory budou umístěné v různým lokacích v ČR  a budou např. snímat pohyb, měřit teplotu, úroveň hluku.

Soutěžitelé mají volnost data libovolným způsobem transformovat a vizualizovat.

Bližší specifikace předmětu Soutěže lze nalézt na webových stránkách  www.pripoj.me

3. DATUM A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ PRACÍ/NÁVRHŮ ŘEŠENÍ

 • Soutěžitelé mohou odevzdat své práce/návrhy řešení (dále jen „Návrh“) ve lhůtě:

Datum: 31. 10. 2017,

Hodina: 23:59

 • Soutěžitelé mohou odevzdat své Návrhy následovně:
  • Splněním předepsaných požadavků zejm. dle čl. 6 a odesláním všech dokumentů na e-mailovou adresu. summerjam@pripoj.me

4. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SOUTĚŽITELE

 • Aby Soutěžitel mohl obdržet od CRA předmětná data a informace, musí se registrovat na webové stránce www.pripoj.me. Data a informace budou poskytována s výhradou, že budou Soutěžitelem použita pouze v souvislosti s přípravou, předložením, posouzením a hodnocením Návrhů a jednáním o Návrhu v Soutěži.
 • Zpracovávaná data musí alespoň částečně pocházet ze sítě LoRa. Soutěžitelé mohou data z LoRa fúzovat s daty z jiných zdrojů za účelem dosažení komplexnějšího výsledku.
 • Soutěžitelé musí pro vývoj a provoz aplikace používat prostředí poskytnuté CRA.
 • Veškerý vývoj musí probíhat v rámci právních předpisů ČR a nesmí jím být ze strany Soutěžitele neoprávněně zasaženo do práv třetích osob.
 • Soutěžitelé nemohou do prototypu aplikace zahrnout komponenty třetích stran, které jsou chráněny autorskými právy, resp. příslušnými licenčními podmínkami (soutěžitelé mohou využívat nástroje s dovolenou bezplatnou licencí).
 • Soutěžitelé musí pro vývoj aplikace a ukládání zdrojových kódů používat GitHub z důvodu transparentnosti celého vývojového procesu.
 • Výsledné aplikace budou dostupné jako open-source, volně dostupné pod GNU GPL licencí.

5. PROSTŘEDÍ A INFORMACE POSKYTNUTÉ CRA

 • Virtuální servery pro provoz aplikací a na zpracování dat.
 • Přístup k datům ze senzorů.
 • Poradenství s využitím technologie LoRa, používání cloudové infrastruktury CRA.

6. NÁLEŽITOSTI NÁVRHŮ

 • Návrh Soutěžitele musí být zpracován v souladu s podmínkami Soutěže.
 • Za Návrh Soutěžitele se považuje i společný Návrh podaný společně několika Soutěžiteli.
 • V případě, že Návrh Soutěžitele nebude zpracován v souladu s těmito podmínkami Soutěže, je Vyhlašovatel oprávněn takového Soutěžitele z účasti v Soutěži vyloučit. Vyhlašovatel si však zároveň vyhrazuje právo vyžádat si od Soutěžitele, jehož Návrh nebude zpracován v souladu s těmito podmínkami Soutěže, doplnění či úpravu jakékoliv části jeho Návrhu. V případě, že Soutěžitel žádosti o  úpravu či doplnění Návrhu nevyhoví, je Vyhlašovatel oprávněn takového Soutěžitele z účasti v Soutěži vyloučit.
 • Návrh bude zpracován v českém jazyce. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi Vyhlašovatelem a Soutěžitelem týkající se záležitostí souvisejících s touto Soutěží.
 • Soutěžitel v návrhu uvede své jméno, příjmení , případně název společnosti / start-upu, včetně adresy pro doručování.
 • Soutěžitel je oprávněn podat v této Soutěži pouze jeden Návrh.
 • Vyhlašovatel požaduje, aby Soutěžitelé dodrželi níže uvedené požadavky na formální náležitosti Návrhu:
  • Dokument popisující funkčnost technického řešení, včetně seznamu použitých technologií,
  • Krátkou prezentaci (max. 10 slide) ve formátu PPT/PPTX pro hodnotící komisi,
  • Dostupnost kompletních zdrojových kódů na GitHub, včetně přistupu k nim,
  • Link na funkční prototyp aplikace.

7. HODNOCENÍ NÁVRHŮ A OCENĚNÍ

 • Jako nejvhodnější bude Vyhlašovatelem vybrán ten Návrh, který bude Vyhlašovateli nejlépe vyhovovat.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat jako nejvhodnější i více Návrhů, případně vybrat nejvhodnější Návrh a případně i Návrhy na 2., resp. 3 místě.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené Návrhy nebo jen některé z nich, a to i bez uvedení důvodu.
 • Vyhlašovatel vyhodnotí předložené Návrhy a následně může vyzvat Soutěžitele k jednání o předloženém Návrhu. Ve výzvě k jednání bude upřesněna doba, místo a další parametry jednání. Jednání budou vedena v českém jazyce.
 • Vyhlašovatel předpokládá, že vybere nejvhodnější Návrh do 10.2017.
 • Vyhlašovatel může v souvislosti se Soutěží poskytnout soutěžní ceny Soutěžitelům:
  • za Návrh umístěný na 1. místě– 40 000 Kč. Navíc může být Soutěžiteli ze strany CRA předložena nabídka spolupracovat s CRA i v budoucnosti.
  • za Návrh umístěný na 2. místě  – 30 000 Kč.
  • za Návrh umístěný na 3. místě – 20 000 Kč.

V případě, že se více Návrhů umístí na stejném místě, bude případná soutěžní cena rozdělena mezi více Návrhů.

8. PRÁVA A VÝHRADY VYHLAŠOVATELE

Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celé Soutěže a stanoví následující výhrady:

 • Vyrozumět Soutěžitele, kteří v Soutěži neuspěli, že jejich Návrhy byly odmítnuty.
 • Právo kdykoliv do konce lhůty pro podání Návrhů doplnit nebo změnit podmínky Soutěže. O případné změně bude Vyhlašovatel informovat shodným způsobem, jako o zahájení Soutěže.
 • Právo Soutěž kdykoliv až do okamžiku uzavření Smlouvy zrušit, a to i bez udání důvodu.
 • Právo podaný Návrh Soutěžiteli nevracet.
 • Soutěžitelé nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v Soutěži, včetně přípravy a podání Návrhů, dalších žádostí, návrhů atp.
 • Soutěžitelům nevzniká podáním Návrhu či účastí v jednání o Návrhu právní nárok na uzavření jakékoli smlouvy, nárok na jakoukoli platbu, či náhradu škody nebo nemajetkové újmy z jakéhokoli důvodu.
 • Podáním Návrhu Soutěžitel souhlasí s tím, aby CRA v rozsahu povoleném právními předpisy vykonávala všechna majetková práva k duševnímu vlastnictví spočívající ve vytvořeném Návrhu. Veškerá práva k nehmotným statkům související s vytvořeným Návrhem a s jeho případnou realizací budou ve výlučném vlastnictví CRA. CRA je oprávněna k užití Návrhu k veškerým účelům vyplývajícím z povahy Návrhu a Soutěžitel není oprávněn poskytnout licenci či jakékoliv jiné oprávnění k Návrhu či realizaci Návrhu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu CRA.
 • Podáním Návrhu Soutěžitel uděluje souhlas s libovolným využitím zaslaného kódu aplikace, který může být veřejnosti poskytnut formou open sources a s neomezeným použitím Návrhu jako celku, případně jakékoliv jeho části, společností CRA pro jakýkoliv účel určený společností CRA, a to bez jakéhokoliv nároku na finanční či jiné plnění ze strany CRA.

9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „souhlas“) udělený ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Registrací do veřejné soutěže o nejvhodnější návrh řešení v oblasti IoT – Czech IoT Summer Jam 2017 (dále jen „soutěž“) soutěžitel zároveň souhlasí s tím, aby společnost České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 24738875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505 (dále jen „společnost České Radiokomunikace a.s.“), zpracovávala, ať již automatizovaně či manuálně, osobní údaje poskytnuté soutěžitelem společnosti České Radiokomunikace a.s. v souvislosti s účastí v soutěži, v rozsahu: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, věk, statní příslušnost, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, akademický titul, vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, rodinný stav, počet dětí, zaměstnání, povolání a veškeré další údaje poskytnuté soutěžitelem společnosti České Radiokomunikace a.s. (dále jen „Osobní údaje“), za účelem účasti soutěžitele a jiných účastníků soutěže v soutěži, vyhodnocení soutěže, pro statistické účely a za účelem oslovování soutěžitele či jiných účastníků soutěže k účasti na projektech společnosti České Radiokomunikace a.s. souvisejících se soutěží, a to po dobu do 30. června 2017. Soutěžitel potvrzuje, že v případě, že soutěžitel poskytne společnosti České Radiokomunikace a.s. Osobní údaje jiného subjektu údajů (například jiných členů týmu účastnícího se soutěže), získal soutěžitel od daného subjektu údajů souhlas s takovým poskytnutím Osobních údajů společnosti České Radiokomunikace a.s. pro výše uvedené účely a za výše uvedených podmínek a jejich zpracování po dobu, způsobem a pro účely uvedené v tomto souhlasu.

Soutěžitel dále souhlasí s tím, že společnost České Radiokomunikace a.s. je oprávněna zpřístupnit či sdělit Osobní údaje následujícím příjemcům, a to v rozsahu nezbytném pro výše uvedené účely:

(a)     DEVELICT Solutions s.r.o., se sídlem: Na stezce 2124/4, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 01913247, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212806;

(b)     Intel Czech Tradings, Inc., se sídlem 2200 Mission College Blvd RNB4-151, Santa Clara CA 95054, USA, mající odštěpný závod v České republice Intel Czech Tradings, Inc., organizační složka, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 60165898, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8332;

(c)     AVERIA LTD., se sídlem Salford-Manchester, Bexley Square 6, M3 6BZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, mající odštěpný závod v České republice AVERIA LTD., organizační složka, se sídlem: Praha 8, Pod Kotlaskou 558/3, PSČ 180 00, Česká republika, IČO: 28972651, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 69521;

(d)     Ernst & Young, s.r.o., se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 26705338, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108716;

(e)    Wincor Nixdorf s.r.o., se sídlem: Praha 6, Lužná 591, PSČ 160 00, Česká republika, IČO: 25784528, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69964.

Soutěžitel bere na vědomí, v souladu s § 11 zákona o ochraně osobních údajů, že může uplatnit své právo na přístup a opravu Osobních údajů, jež se ho týkají. Soutěžitel dále bere na vědomí, že má právo za podmínek stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů žádat společnost České Radiokomunikace a.s. o vysvětlení nebo o odstranění nežádoucího stavu. Soutěžitel může svá práva uplatnit kontaktováním společnosti České Radiokomunikace, a.s. na kontaktních údajích uvedených v pravidlech soutěže.

V Praze dne 7.4.2017

České Radiokomunikace a.s.

CRA

 

© 2017 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.