#PRIPOJME

Logo CRA

CRA #Pravidla veřejné soutěže

Vyhlašovatel:

 • České Radiokomunikace a. s.

se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov

 • IČO: 24738875

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505

(dále jen „Vyhlašovatel“ či „CRA“)

Kontaktní osoba Vyhlašovatele,  na kterou mohou být směrovány veškeré žádosti o informace týkající se pravidel a podmínek Soutěže a kterou lze kontaktovat i v jiných záležitostech týkajících se Soutěže:

 • Ing. Mgr. Anna Tůmová
 • Tel.:     +420 242 417 128
 • Mobil: +420 608 147 650
 • E-mail: a.tumova@cra.cz

Preambule:

O SPOLEČNOSTI CRA
CRA je, mimo jiné, poskytovatelem televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje poskytování služeb v co nejlepší kvalitě.

1. TÉMA SOUTĚŽE

CRA vyhlašuje soutěž zejména pro studenty a absolventy, případně společnosti a start-upy (dále jen “Soutěžitelé” či jednotlivě “Soutěžitel”) na téma:

CZECH IoT SUMMER JAM 2018

(dále jen „Soutěž“)

s důrazem na nalezení nejlepší aplikace a „use casu“ pro budoucí využití LPWAN sítě internetu věcí založené na technologii LoRa.

2. PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem Soutěže je vytvoření prototypu aplikace pro CRA, která bude zpracovávat  data ze senzorů přenášených pomocí technologie LoRa. Senzory budou umístěné v různým lokacích v ČR  a budou např. snímat pohyb, měřit teplotu, úroveň hluku.

Soutěžitelé mají volnost data libovolným způsobem transformovat a vizualizovat.

Bližší specifikace předmětu Soutěže lze nalézt na webových stránkách  www.pripoj.me

3. DATUM A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ PRACÍ/NÁVRHŮ ŘEŠENÍ

 • Soutěžitelé mohou odevzdat své práce/návrhy řešení (dále jen „Návrh“) ve lhůtě:

Datum: 27. 10. 2018,

Hodina: 23:59

 • Soutěžitelé mohou odevzdat své Návrhy následovně:
  • Splněním předepsaných požadavků zejm. dle čl. 6 a odesláním všech dokumentů na e-mailovou adresu. summerjam@pripoj.me

4. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SOUTĚŽITELE

 • Aby Soutěžitel mohl obdržet od CRA předmětná data a informace, musí se registrovat na webové stránce www.pripoj.me. Data a informace budou poskytována s výhradou, že budou Soutěžitelem použita pouze v souvislosti s přípravou, předložením, posouzením a hodnocením Návrhů a jednáním o Návrhu v Soutěži.
 • Zpracovávaná data musí alespoň částečně pocházet ze sítě LoRa. Soutěžitelé mohou data z LoRa fúzovat s daty z jiných zdrojů za účelem dosažení komplexnějšího výsledku.
 • Soutěžitelé musí pro vývoj a provoz aplikace používat prostředí poskytnuté CRA.
 • Veškerý vývoj musí probíhat v rámci právních předpisů ČR a nesmí jím být ze strany Soutěžitele neoprávněně zasaženo do práv třetích osob.
 • Soutěžitelé nemohou do prototypu aplikace zahrnout komponenty třetích stran, které jsou chráněny autorskými právy, resp. příslušnými licenčními podmínkami (Soutěžitelé mohou využívat nástroje s dovolenou bezplatnou licencí).
 • Soutěžitelé musí pro vývoj aplikace a ukládání zdrojových kódů používat GitHub z důvodu transparentnosti celého vývojového procesu.
 • Výsledné aplikace budou dostupné jako open-source, volně dostupné pod GNU GPL licencí.

5. PROSTŘEDÍ A INFORMACE POSKYTNUTÉ CRA

 • Virtuální servery pro provoz aplikací a na zpracování dat.
 • Přístup k datům ze senzorů.
 • Poradenství s využitím technologie LoRa, používání cloudové infrastruktury CRA.

6. NÁLEŽITOSTI NÁVRHŮ

 • Návrh Soutěžitele musí být zpracován v souladu s podmínkami Soutěže.
 • Za Návrh Soutěžitele se považuje i společný Návrh podaný společně několika Soutěžiteli.
 • V případě, že Návrh Soutěžitele nebude zpracován v souladu s těmito podmínkami Soutěže, je Vyhlašovatel oprávněn takového Soutěžitele z účasti v Soutěži vyloučit. Vyhlašovatel si však zároveň vyhrazuje právo vyžádat si od Soutěžitele, jehož Návrh nebude zpracován v souladu s těmito podmínkami Soutěže, doplnění či úpravu jakékoliv části jeho Návrhu. V případě, že Soutěžitel žádosti o  úpravu či doplnění Návrhu nevyhoví, je Vyhlašovatel oprávněn takového Soutěžitele z účasti v Soutěži vyloučit.
 • Návrh bude zpracován v českém jazyce. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi Vyhlašovatelem a Soutěžitelem týkající se záležitostí souvisejících s touto Soutěží.
 • Soutěžitel v návrhu uvede své jméno, příjmení , případně název společnosti / start-upu, včetně adresy pro doručování.
 • Soutěžitel je oprávněn podat v této Soutěži pouze jeden Návrh.
 • Vyhlašovatel požaduje, aby Soutěžitelé dodrželi níže uvedené požadavky na formální náležitosti Návrhu:
  • Dokument popisující funkčnost technického řešení, včetně seznamu použitých technologií,
  • Krátkou prezentaci (max. 10 slide) ve formátu PPT/PPTX pro hodnotící komisi,
  • Dostupnost kompletních zdrojových kódů na GitHub, včetně přistupu k nim,
  • Link na funkční prototyp aplikace.

7. HODNOCENÍ NÁVRHŮ A OCENĚNÍ

 • Jako nejvhodnější bude Vyhlašovatelem vybrán ten Návrh, který bude Vyhlašovateli nejlépe vyhovovat.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat jako nejvhodnější i více Návrhů, případně vybrat nejvhodnější Návrh a případně i Návrhy na 2., resp. 3 místě.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené Návrhy nebo jen některé z nich, a to i bez uvedení důvodu.
 • Vyhlašovatel vyhodnotí předložené Návrhy a následně může vyzvat Soutěžitele k jednání o předloženém Návrhu. Ve výzvě k jednání bude upřesněna doba, místo a další parametry jednání. Jednání budou vedena v českém jazyce.
 • Vyhlašovatel předpokládá, že vybere nejvhodnější Návrh do 10/2018.
 • Vyhlašovatel může v souvislosti se Soutěží poskytnout soutěžní ceny Soutěžitelům:
  • za Návrh umístěný na 1. místě– 50 000 Kč. Navíc může být Soutěžiteli ze strany CRA předložena nabídka spolupracovat s CRA i v budoucnosti.
  • za Návrh umístěný na 2. místě  – 30 000 Kč.
  • za Návrh umístěný na 3. místě – 20 000 Kč.

V případě, že se více Návrhů umístí na stejném místě, bude případná soutěžní cena rozdělena mezi více Návrhů.

8. PRÁVA A VÝHRADY VYHLAŠOVATELE

Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celé Soutěže a stanoví následující výhrady:

 • Vyrozumět Soutěžitele, kteří v Soutěži neuspěli, že jejich Návrhy byly odmítnuty.
 • Právo kdykoliv do konce lhůty pro podání Návrhů doplnit nebo změnit podmínky Soutěže. O případné změně bude Vyhlašovatel informovat shodným způsobem, jako o zahájení Soutěže.
 • Právo Soutěž kdykoliv až do okamžiku výběru nejvhodnějšího Návrhu zrušit, a to i bez udání důvodu.
 • Právo podaný Návrh Soutěžiteli nevracet.
 • Soutěžitelé nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v Soutěži, včetně přípravy a podání Návrhů, dalších žádostí, návrhů atp.
 • Soutěžitelům nevzniká podáním Návrhu či účastí v Soutěži, resp. jednáním o Návrhu právní nárok na uzavření jakékoli smlouvy, nárok na jakoukoli platbu, či náhradu škody nebo nemajetkové újmy z jakéhokoli důvodu (v rozsahu maximální limitace dle příslušných právních předpisů).
 • Podáním Návrhu Soutěžitel souhlasí s tím, aby CRA v rozsahu povoleném právními předpisy vykonávala všechna majetková práva k duševnímu vlastnictví spočívající ve vytvořeném Návrhu. Veškerá práva k nehmotným statkům související s vytvořeným Návrhem a s jeho případnou realizací budou ve výlučném vlastnictví CRA. CRA je oprávněna k užití Návrhu k veškerým účelům vyplývajícím z povahy Návrhu a Soutěžitel není oprávněn poskytnout licenci či jakékoliv jiné oprávnění k Návrhu či realizaci Návrhu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu CRA.
 • Podáním Návrhu Soutěžitel uděluje souhlas s libovolným využitím zaslaného kódu aplikace, který může být veřejnosti poskytnut formou open sources a s neomezeným použitím Návrhu jako celku, případně jakékoliv jeho části, společností CRA pro jakýkoliv účel určený společností CRA, a to bez jakéhokoliv nároku na finanční či jiné plnění ze strany CRA.

9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžitel bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).Vyhlašovatel vydal s účinností ke dni 25. 5. 2018 Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti České Radiokomunikace dle GDPR (dále jen „Zásady“), které jsou v aktuálním znění publikovány na internetových stránkách Vyhlašovatele: www.cra.cz/dokumenty-ke-stazeni (GDPR dokumentace). Tyto Zásady se přiměřeně použijí pro Soutěž a Soutěžitele.

Registrací do Soutěže Soutěžitel souhlasí s tím, aby ČRA zpracovávala podle Zásad, ať již automatizovaně či manuálně, osobně (tj. prostřednictvím svých zaměstnanců a dalších zákonných zástupců) nebo prostřednictvím dalších zpracovatelů (třetích osob), osobní údaje poskytnuté Soutěžitelem společnosti ČRA v souvislosti s účastí v Soutěži, v rozsahu: jméno a příjmení, datum a místo narození, věk, statní příslušnost, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, akademický titul, vzdělání, odborné znalosti a dovednosti, zaměstnání a veškeré další údaje poskytnuté Soutěžitelem společnosti ČRA (dále jen „Osobní údaje“), za účelem účasti Soutěžitele a jiných účastníků Soutěže v Soutěži, vyhodnocení Soutěže, pro statistické účely a za účelem oslovování Soutěžitele či jiných účastníků Soutěže k účasti na projektech společnosti ČRA souvisejících se Soutěží, a to po dobu čtyř let. Soutěžitel registrací do Soutěže potvrzuje, že v případě, že Soutěžitel poskytne společnosti ČRA Osobní údaje jiného subjektu údajů (například jiných členů týmu účastnícího se Soutěže), získal Soutěžitel od daného subjektu údajů souhlas s takovým poskytnutím Osobních údajů společnosti ČRA pro výše uvedené účely a za výše uvedených podmínek a pro jejich zpracování po dobu, způsobem a pro účely uvedené v tomto souhlasu.

 

Soutěžiteli náleží práva subjektu údajů, která jsou vyjmenována v Zásadách, zejm. pak v čl. 8 Zásad. Soutěžitel může svá práva uplatnit kontaktováním společnosti ČRA prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v pravidlech Soutěže.d

V Praze dne 17.7.2018

České Radiokomunikace a.s.

CRA

 

© 2018 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.
Provozují RightWords