#PRIPOJME

Logo CRA

CRA #Podmínky soutěže CRA IoT Hackathon

Pořadatel

Pořadatelem předmětné soutěže je společnost České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 24738875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505 (dále jen „Pořadatel“).

Podmínky účasti v soutěži

Soutěže s názvem „CRA IoT Hackathon“ dle pokynů Pořadatele a těchto Podmínek (dále jen „Soutěž“) se soutěžící zúčastní za podmínky, že se přihlásí a zaregistruje na webových stránkách www.pripoj.me nebo v místě konání Soutěže vyplněním a podepsáním příslušného formuláře. Účastnit Soutěže se mohou jen osoby splňující tyto Podmínky a do Soutěže budou zařazeny jen projekty realizované v souladu s nimi. Pro předmětné soutěžní projekty a soutěžící pak platí tato pravidla:

 1. Musí se jednat o projekt přijatý ke zpracování, realizovaný a předaný v rámci Soutěže – ve dnech konání soutěže.
 2. Soutěží vždy jen skupina soutěžících – soutěží se v týmech. Tým musí mít minimálně 3 maximálně 7 členů.
 3. Projekt musí být vypracovaný/realizovaný řádně do Soutěže registrovaným týmem:
  1. Řádně registrovaným týmem bude tým, který do dat uvedených v odstavci a) včetně řádně vyplní a odešle webový formulář na adrese www.pripoj.me nebo vyplní a podepíše příslušný formulář v místě konání Soutěže; každý člen soutěžního týmu musí být řádně zaregistrován ve smyslu těchto Podmínek.
  2. Jedna osoba může být členem pouze jednoho týmu.
  3. Je možné přihlásit se do Soutěže jen jako jednotlivec a tým bude vytvořen z přihlášených jednotlivců Pořadatelem.
  4. Každý soutěžící, resp. člen soutěžního týmu musí buď splňovat podmínku věku, tedy musí být starší 18 let, nebo musí mít podepsaný Souhlas rodiče/zákonného zástupce s účastí v soutěži a s užitím fotografií, obrazových materiálů a záznamů. Splnění této podmínky bude ověřováno v místě konání Soutěže a zaregistrovaná osoba musí její splnění prokázat/doložit Pořadateli.
 4. Podmínkou účasti v Soutěži je, že žádný člen týmu, resp. soutěžící neodvolal souhlas se zpracováním osobních údajů uvedený níže v těchto Podmínkách.
 5. Projekt musí odpovídat tomuto zadání:
  1. Projekt je navržen pro fungování v síti LoRa Pořadatele.
  2. Soutěžící představí v rámci Soutěže návrh využití předmětného projektu v praxi.

Určení vítěze/vítězů Soutěže

 1. Projekty se připravují, realizují, odevzdávají a hodnotí přímo v den a v místě konání Soutěže.
 2. Projekty všech soutěžních týmů budou odevzdány Pořadateli. Pořadatel rozhoduje o vítězi/vítězích Soutěže a k tomu je oprávněn využít porotu složenou ze zástupců Pořadatele a případně též partnerů Soutěže. Tato porota v den konání Soutěže vybere nejlepší soutěžní projekt na základě následujících kritérií:
  1. Uplatnění projektu v praxi.
  2. Kvalita technického zpracování.
  3. Kompatibilita s přenosovou sítí LoRa Pořadatele.
 3. Jako nejvhodnější bude Pořadatelem vybrán ten soutěžní projekt, který bude Pořadateli nejlépe vyhovovat
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat jako nejvhodnější i více soutěžních projektů.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny soutěžní projekty nebo jen některé z nich, a to i bez uvedení důvodu.
 6. V případě, že se více soutěžních projektů umístí na stejném místě, bude případná soutěžní cena rozdělena mezi více projektů.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat ve sporných případech, které mohou vzniknout v souvislosti se Soutěží. Účastníci/soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.
 8. Pořadatel může v souvislosti se Soutěží poskytnout vítězi/vítězům soutěžní ceny:
  • Finanční odměna ve výši 15.000,- Kč pro celý soutěžní tým
  • Věcné ceny

Všeobecné podmínky

 1. Pořadatel má právo kdykoliv doplnit či změnit podmínky, pravidla nebo zadání Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. Pořadatel má právo Soutěž kdykoliv zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Skutečnosti dle tohoto odstavce Pořadatel zveřejní na stránkách pripoj.me nebo oznámí v místě konání Soutěže v den jejího konání.
 2. Soutěžícím nevzniká účastí v Soutěži právní nárok na výhru, resp. soutěžní cenu. Výhry/soutěžní ceny nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící nemohou požadovat výměnu výhry/soutěžní ceny za jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele.
 3. Soutěžící nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v Soutěži, včetně přípravy, realizace a odevzdání soutěžního projektu, dalších žádostí, návrhů atp.
 4. Soutěžícím nevzniká realizací nebo podílením se na soutěžním projektu či účastí v Soutěži právní nárok na uzavření jakékoli smlouvy, nárok na jakoukoli platbu, či náhradu škody nebo nemajetkové újmy z jakéhokoli důvodu, vyjma případů, kdy se práva na náhradu újmy nelze platně předem vzdát.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „souhlas“) udělený ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Registrací/přihlášením do Soutěže příslušná osoba zároveň souhlasí s tím, aby Pořadatel zpracovával, ať již automatizovaně či manuálně, osobní údaje poskytnuté soutěžícím Pořadateli v souvislosti s účastí v Soutěži, v rozsahu: jméno a příjmení, věk, e-mailová adresa a veškeré další údaje poskytnuté soutěžícím Pořadateli (dále jen „Osobní údaje“), za účelem účasti soutěžícího a jiných účastníků Soutěže v Soutěži, vyhodnocení Soutěže, zveřejnění výsledků Soutěže, pro statistické účely a za účelem oslovování soutěžícího či jiných účastníků Soutěže k účasti na projektech Pořadatele souvisejících se Soutěží, a to do 31. Května 2018. Soutěžící potvrzuje, že v případě, že poskytne Pořadateli Osobní údaje jiného subjektu údajů (například jiných členů týmu účastnícího se Soutěže), získal soutěžící od daného subjektu údajů souhlas s takovým poskytnutím Osobních údajů Pořadateli pro výše uvedené účely a za výše uvedených podmínek a pro jejich zpracování po dobu, způsobem a pro účely uvedené v tomto souhlasu.
 6. Soutěžící bere na vědomí, v souladu s § 11 zákona o ochraně osobních údajů, že může uplatnit své právo na přístup a opravu Osobních údajů, jež se ho týkají. Soutěžící dále bere na vědomí, že má právo za podmínek stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů žádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění nežádoucího stavu. Soutěžící může svá práva uplatnit kontaktováním Pořadatele na kontaktních údajích uvedených v těchto podmínkách. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící je oprávněn souhlas kdykoli písemnou formou odvolat, tím však on i soutěžní tým, jehož je členem, ztrácí možnost účasti/pokračování v Soutěži. Na platnost a účinnost tohoto souhlasu nemá jakýkoliv vliv případné udělení, odvolání či neudělení jakéhokoli jiného souhlasu Pořadateli.
 7. V případě, že soutěžní projekt splňuje náležitosti autorského díla ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), soutěžící okamžikem předání soutěžního projektu Pořadateli uděluje Pořadateli bezúplatně neomezené právo k užití soutěžního projektu jakýmkoliv způsobem ve smyslu § 12 Autorského zákona (zejména, nikoliv však výlučně, pro účely propagace a marketingu). Všechna tato práva jsou poskytnuta jako výhradní, a to bez jakéhokoliv omezení (včetně teritoriálního, časového a množstevního) rozsahu jejich užívání. Okamžikem předání soutěžního projektu Pořadateli uděluje mu účastník Soutěže výslovně oprávnění projekt upravit či jinak měnit a oprávnění soutěžní projekt spojovat s jiným dílem, jakož i oprávnění zařazovat projekt do díla souborného. Pořadatel je oprávněn kterékoliv z práv dle těchto Podmínek zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí osobě. Pořadatel není povinen kterékoliv z práv využít a toto právo bude přesto i nadále trvat. S ohledem na to, že Pořadatel je právnická osoba, práva dle těchto Podmínek se poskytují na dobu určitou v trvání 50 (padesáti) let. Před uplynutím této doby nelze poskytnutí příslušných práv vypovědět či jinak předčasně ukončit. Soutěžící se v souvislosti se soutěžním projektem a/nebo Soutěží zavazuje, že neporušil a neporuší práva třetích osob, zejm. autorská a osobnostní.
 8. Soutěžící souhlasí s tím, že v propagačních materiálech a na internetových stránkách Pořadatele mohou být zveřejňovány obrazové záznamy výherce/výherců Soutěže.
 9. Organizační podmínky Soutěže na místě jejího konání stanovuje Pořadatel a soutěžící se jimi budou řídit, stejně jako pokyny Pořadatele.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího (případně i celý soutěžní tým, jehož je členem), který nesplňuje Podmínky či, který je poruší, nebo bude zjištěno obcházení a/nebo pokus o obcházení Podmínek, případně zjištěno chování v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy. Výslovně se uvádí, že pokud bude soutěžící jakýmkoliv způsobem poškozovat Pořadatel či jeho dobré jméno, může být ze Soutěže vyloučen.
 11. V případě poklesu počtu členů soutěžního týmu z jakéhokoliv důvodu pod stanovenou minimální hranici, může Pořadatel celý soutěžní tým ze Soutěže vyloučit.
 12. Výhra/soutěžní cena se daní v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Tyto Podmínky i vztahy související se Soutěží se řídí platnými právními předpisy České republiky a jsou závazné pro všechny soutěžící i zájemce o účast v Soutěži.

CRA

 

© 2017 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.